افزایش سرمایه چیست؟

افزایش سرمایه چیست؟ هرگاه شرکتی نیاز به سرمایه برای توسعه‌ی کسب و کار خود داشته باشد، به پیشنهاد هیئت مدیره افزایش سرمایه می‌دهد. افزایش سرمایه را در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می کنند. درواقع در افزایش سرمایه برگه سهام سهامداران افزایش می‌یابد. به طور مثال اگر شما 10 هزار برگه سهام از شرکتی …
ادامه ی نوشته افزایش سرمایه چیست؟