بورس شغل دوم درآمد اول

بورس شغل دوم درآمد اول برخی افراد بورس را شغل اول می‌دانند و این امر اشتباه است. بورس شغل دوم و درآمد اول است. اگر به طور ساده به این مسئله نگاه کنیم که آیا بورس شغل اول است یا شغل دوم، باید به ماهیت بورس بپردازیم. در بازار بورس افراد به سرمایه‌گذاری می‌پردازند پس …
ادامه ی نوشته بورس شغل دوم درآمد اول