آموزش تابلوی معاملات در بورس

وضعیت در بورس وضعیت نشان دهنده مجاز بودن معامله در سهام یا عدم اجازه معامله است. فیلم آموزش تابلوی بازار بورس     نماد شرکت به مجاز یا ممنوع متوقف تغییر وضعیت می‌دهد. درصورتی که در قسمت وضعیت نوشته شود مجاز، یعنی مجاز به معامله در این شرکت هستیم. اگر نوشته شود ممنوع متوقف به …
ادامه ی نوشته آموزش تابلوی معاملات در بورس