افزایش سرمایه چیست؟

افزایش سرمایه چیست؟

هرگاه شرکتی نیاز به سرمایه برای توسعه‌ی کسب و کار خود داشته باشد، به پیشنهاد هیئت مدیره افزایش سرمایه می‌دهد.

افزایش سرمایه را در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می کنند.

درواقع در افزایش سرمایه برگه سهام سهامداران افزایش می‌یابد.

به طور مثال اگر شما 10 هزار برگه سهام از شرکتی را مالک باشید و شرکت 50%افزایش سرمایه بدهد برگه سهام شما به 15 هزار سهم تغییر می‌کند.

قیمت سهم بعد از افزایش سرمایه

قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه به همان میزان پایین باز می‌شود.

به طور مثال اگر سهامی در قیمت 1 هزار تومان افزایش سرمایه 50% بدهد بعد از بازگشایی قیمت سهام 500 تومان است.

البته باید به این نکته توجه کنید زمان بازگشایی سهام بعد از افزایش سرمایه قیمت سهام مچ می‌شود و ممکن است از قیمت مورد نظر کمی اختلاف داشته باشد.

افزایش سرمایه در بورس

شرکت های بورسی برای تامین منابع مالی افزایش سرمایه می‌دهند.

شرکت‌های بورسی قبل از افزایش سرمایه باید مدارک و درخواست افزایش سرمایه خود به در سایت کدال قرار دهند.

افزایش سرمایه شرکت از چهار طریق امکان پذیر است:

  • افزایش سرمایه از سود انباشته
  • افزایش سرمایه محل تجدید ارزیابی
  • افزایش سرمایه از آورده

افزایش سرمایه خوب است یا بد

افزایش سرمایه برای شرکت‌های بورسی خوب است زیا معمولا افزایش سرمایه برای ساختار صورت مالی یا جذب سرمایه انجام می‌شود.

افزابش سرمایه از سود انباشته بیشتر به صورت مالی شرکت انجام می‌شود درواقع شرکت سود مجمع پرداخت نمی‌کند یا برخزی از آن را پرداخت می‌کند و با قسمتی از آن طرح توسعه‌ای انجام می‌دهد.

افزایش سرمایه از حق تقدم برای تامین منابع مالی شرکت اتفاق می‌افتد که قطعا اتفاق خوبی برای سهام شرکت است.

تبدیل حق تقدم به سهم

برای تبدیل حق تقدم به سهام باید به ازای هر بگه سهام حق تقدم 100 تومان واریز کنیم.

معمولا افزایش سرمایه از حق تقدم زمانی انجام می‌شود که شرکت نیاز به سرمایه برای شروع کسب کار جدید دارد.

آن زمان به شما برگه حق تقدم می‌دهد و برای اینکه این برگه حق تقدم ها به سهام تبدیل شود باید به ازای هر کدام 100 توامن به حساب شرکت واریز کنید.